Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op
deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Leuk Orthopedie gebruikt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Leuk Orthopedie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Leuk Orthopedie handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25
mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Leuk Orthopedie?

Leuk Orthopedie is een SEMH erkend leverancier voor hulpmiddelen gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57255059.

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Leuk Orthopedie?

Gebruik van onze diensten
Op de website van Leuk Orthopedie kunt u bekijken welke diensten Leuk Orthopedie aanbiedt en een passend dienst afsluiten. Wanneer u zich
aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

• geslacht
• voor- en achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• woonadres
• medische indicatie
• IBAN en tenaamstelling: (indien noodzakelijk)

Op onze website kunt u met ons in contact komen via onze e-mailadres of telefonisch met betrekking tot de diensten van
Leuk Orthopedie. Om u beter te helpen, vraagt Leuk Orthopedie uw voor- en achternaam, e-mailadres, (optioneel) uw telefoonnummer en of u bezit
bent van een voorschrift van een medische specialist.

Communicatie en chatsessies

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie waar wij gekoppeld zijn aan Facebook, bewaren we die
berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Leuk Orthopedie of die van een
derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het
optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het
beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw
apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op
website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostnaam die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen
waardes bij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
• Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
• Om gebruik van de diensten van Leuk Orthopedie aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Leuk Orthopedie
• Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Leuk Orthopedie en om adequaat te reageren op vragen
en/of klachten die u heeft;
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
• Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Wanneer het noodzakelijk is uw persoonsgegevens te delen met derden zult u hiervoor vooraf toestemming moeten geven. Dit is noodzakelijk om te
voldoen aan een wettelijke verplichting die op Leuk Orthopedie rust, zoals:
• Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van
wet- en/of regelgeving.

Leuk Orthopedie wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de
mogelijkheden met de diensten zal Leuk Orthopedie dat aan u laten weten. Ook kan Leuk Orthopedie u op de hoogte houden van acties die door
haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Leuk Orthopedie willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Leuk Orthopedie.
Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die Leuk Orthopedie stuurt.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan Leuk Orthopedie in verband met de diensten van Leuk Orthopedie, dan worden deze persoonsgegevens niet
gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Leuk Orthopedie kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt
dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Leuk Orthopedie en/of voor zover deze
gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Leuk Orthopedie derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in
opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Leuk Orthopedie. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden,
wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Leuk Orthopedie zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Leuk Orthopedie uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is,                                               zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Leuk Orthopedie verlaat en op de website van een andere partij terecht komt.
Leuk Orthopedie heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien
van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op
(persoons)gegevens die door Leuk Orthopedie worden verwerkt. Leuk Orthopedie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Leuk Orthopedie persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste
bewaartermijn is maximaal 5 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Leuk Orthopedie
verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Leuk Orthopedie de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Leuk Orthopedie of die van een derde partij. Leuk Orthopedie maakt gebruik van
servers in Amersfoort / Nederland.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Leuk Orthopedie heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Leuk Orthopedie deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met
dhr. L. de Ridder.

7. Cookies

Via deze website kan Leuk Orthopedie gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf
van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te
verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Voor meer informatie over het cookie statement kunt u contact met ons opnemen.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Leuk Orthopedie over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden
naar info@leuk-orthopedie.nl. Leuk Orthopedie zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij
L. de Ridder op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Leuk Orthopedie uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Leuk Orthopedie zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Leuk Orthopedie uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven
waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te
dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar t.a.v. L. de Ridder via info@leuk-orthopedie.nl.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde
wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Leuk Orthopedie niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij
mw. E. van der Steeg.

11. Vragen en feedback

Leuk Orthopedie controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen via dhr. L. de Ridder of een brief sturen een naar Leuk Orthopedie t.a.v. Privacyfunctionaris, Wiekenweg 61, 3815 KL
Amersfoort.